Kooperace vysokého školství, veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru pro socioekonomický rozvoj regionu

Kontaktní osoby

Think tanku KOOPERACE 

Ing. Dan Žárský
Předseda ANNO ZK
tel.: +420 731 517 257
e-mail: vsetin@diakoniecce.cz

Mgr. Josef Zdražil
Místopředseda ANNO ZK
tel.: +420 773 176 760
e-mail: zdrazil@wbs.cz

Logo Kooperace

 

Aktuální články:

Dvoudenní mezinárodní konference ve Zlíně13. a 14. června se v Hotelu Baltaci Atriun Zlín uskuteční závěrečná konference projektu KOOPERACE. Zobrazit více

Projekt

Kooperace vysokého školství, veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru pro socioekonomický rozvoj regionu.

Obsahem tohoto projektu je výměna zkušeností se zahraničními partnery a vzájemná spolupráce při jejich aplikaci prostřednictvím místního partnerství ve Zlínském kraji. Výstupem projektu je funkční místní partnerství, analytické a strategické dokumenty zaměřené na jeho činnost.

Místní partnerství je koncipováno jako široká mezioborová platforma, která má potenciál ve společné činnosti zásadně ovlivnit rozvoj regionu a zároveň přispět k posílení role neziskového sektoru.

Klíčové aktivity projektu:

  • Setkávání expertní skupiny
  • Tvorba Analýzy neziskového sektoru
  • Tvorba Komunikační strategie
  • Regionální workshopy
  • Studijní cesty do zahraničí
  • Mezinárodní konference ve Zlíně

Doba realizace projektu

  • Zahájení: 01.11. 2010
  • Ukončení: 31.10. 2013

Realizátor

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen UTB) je vrcholná vzdělávací a vědecko-výzkumná instituce, již lze charakterizovat velmi rychlým rozvojem, otevřeností světu, důrazem na vědu a výzkum a na spolupráci s praxí. Vysokoškolské vzdělávání má ve Zlíně dlouholetou tradici. UTB ve Zlíně je v současné době tvořena šesti fakultami: Fakultou technologickou, Fakultou managementu a ekonomiky, Fakultou multimediálních komunikací, Fakultou aplikované informatiky, Fakultou humanitních studií a Fakultou logistiky a krizového řízení.

Setkávání expertní skupiny

Zástupci všech domácích partnerů se pravidelně setkávají v uskupení, které se jistě právem hrdě nazývá “Expertní skupina”. Společným cílem pracovních jednání je definování podoby a příprava dvou základních dokumentů, které jsou zároveň výstupy projektu. Mimo těchto průběžných “velkých” úkolů, řeší Expertní skupina i obsahovou náplň workshopů s mezinárodní účastí ve vazbě na aktuální témata a problémy v jednotlivých sektorech, které partnerské organizace reprezentují.

Expertní skupina se schází minimálně jednou měsíčně a je otevřená jakýmkoliv relevantním podmětům, které by v rámci své činnosti mohla pomoci vyřešit, nebo alespoň jejich řešení v patřičných orgánech iniciovat.

Tvorba Analýzy neziskového sektoru

Komplexní Analýza neziskového sektoru Zlínského kraje je dlouhodobě chybějícím dokumentem, který by měl být vodítkem pro práci a rozhodování v různých sférách života týkajícího se nejen neziskovek. Na jeí potřebnosti se dohodli všichni zúčastnění aktéři v projektu a její vytvoření se stalo jedním z motivů a základních kamenů při tvorbě projektového záměru projektu KOOPERACE. Hlavními iniciátory byla Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně společně se Zlínským krajem, ostatní partneři však také zanesli do dotazníkového šetření, na jehož základě bude Analýza zpracována, své požadavky.

Zpracování samotného dotazníku a jeho elektronické online podoby bylo dokončeno v červenci 2011. V srpnu proběhlo pretestování na vzorku neziskových organizací, na jehož základě byl dotazník finálně upraven a od 15. 9. 2011 bylo spuštěno on-line testování. První vlna bude probíhat do konce října a je podpořena silnou mediální kampaní. V dalších fázích se budeme orientovat na zasažení maximálního množství respondentů z řad doposud neidentifikovaných NNO.


Tvorba Komunikační strategie

Komunikační strategie je druhým výstupem projektu, který vznikne na základě práce Expertní skupiny a zohlední i výsledky Analýzy neziskového sektoru. Ambicí realizátorů projektu je vytvořit funkční nástroj, který využije v budoucnu každý, kdo bude řešit konkrétní problém týkající se vzájemných vazeb mezi některými nebo všemi v projektu zastoupenými sektory. Navržené modely vzájemné komunikace by měly přispět k eliminaci možných překážek a vést k efektivní spolupráci v zájmu socio-ekonomického rozvoje regionu.

Regionální workshopy

Prostřednictvím realizace regionálních workshopů za účasti zástupce partnera z Izegemu a dalších domácích i zahraničních expertů se snažíme přinášet širšímu počtu účastníků hlubší pohled do oblastí, které mohou přispět k rozvoji nejen neziskového sektoru v regionu. Velký důraz klademe na prakticky zaměřené prezentace přednášejících, příklady dobré praxe a srovnání domácí a zahraniční reality. V rámci panelové diskuze je vždy věnován prostor konkrétním dotazům účastníků.

Studijní cesty do zahraničí

Mezinárodní konference ve Zlíně

loga-eu