Kooperace vysokého školství, veřejné správy, podnikatelského a neziskového sektoru pro socioekonomický rozvoj regionu

Kontaktní osoby

Think tanku KOOPERACE 

Ing. Dan Žárský
Předseda ANNO ZK
tel.: +420 731 517 257
e-mail: vsetin@diakoniecce.cz

Mgr. Josef Zdražil
Místopředseda ANNO ZK
tel.: +420 773 176 760
e-mail: zdrazil@wbs.cz

Logo Kooperace

 

Workshopy

Regionální workshopy


Prostřednictvím realizace regionálních workshopů za účasti zástupce partnera z Izegemu a dalších domácích i zahraničních expertů se snažíme přinášet širšímu počtu účastníků hlubší pohled do oblastí, které mohou přispět k rozvoji nejen neziskového sektoru v regionu. Velký důraz klademe na prakticky zaměřené prezentace přednášejících, příklady dobré praxe a srovnání domácí a zahraniční reality. V rámci panelové diskuze je vždy věnován prostor konkrétním dotazům účastníků.
 

1. Regionální workshop – Sociální podnikání

Regionální workshop se uskutečnil 30. března 2011 v zasedací místnost Zastupitelstva Zlínského kraje v prostorách zlínského mrakodrapu. Téma workshopu Sociální podnikání v neziskovém sektoru se stalo velmi zajímavým a přitažlivým pro řadu účastníků především z řad představitelů neziskových organizací Zlínského kraje. Mezi posluchači jsme však mohli spatřit i přední představitele města, kraje i univerzity. Bylo to poprvé, co jsme měli možnost seznámit zlínskou veřejnost, odbornou i laickou, s náplní a vizemi nově začínajícího projektu.
Projektu, jehož cílem byla podpora spolupráce všech zúčastněných stran na základě zefektivnění komunikace při společném řešení problematiky neziskového sektoru. Vedle samotné obsahové náplně projektu byli v úvodu představeni publiku jeho hlavní realizátoři, následně pak program workshopu a jednotliví zahraniční i domácí přednášející. S prvním příspěvkem vystoupila Ing. Alena Vašků, která svou pozornost orientovala jednak na srovnání systému poskytování sociálních služeb v České republice a Nizozemsku, následně pak na odhalení bariér vstupu osob s duševním onemocněním na trh práce v České republice.
V přímé návaznosti vystoupili zahraniční experti z Holandska, Hans Marechal, manažer nadace De Boei a Dorine van den Berk, kteří na řadě zajímavých příkladů dobré praxe představili projekty aktivizace uživatelů a sociálního podnikání v De Boei, Nizozemsko. Velmi zajímavý byl rovněž příspěvek Christiaana De Forche, který přiblížil specifika neziskového sektoru v Belgii. Posluchače seznámil mimo jiné se zastoupením neziskových organizací na všech úrovních (místní, regionální, národní), se základními oblastmi činnosti, právní strukturou, všeobecnými principy a ekonomickým významem neziskových organizací, rolí odborů, dobrovolníků, s otázkami zaměstnanosti a financování neziskového sektoru a s řadou dalších přínosných informací. Příjemnou součástí workshopu byl i polední raut, který, stejně jako občerstvení podávané v průběhu celého dne, připravili i servírovali klienti občanského sdružení IZAP, sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže „Chceme žít s vámi“.
Odpolední blok pak již patřil odborníkům z České republiky. Mgr. Josef Zdražil v úvodní části své prezentace představil specifika sociálního podnikání v ČR, dále se zaměřil na podnikatelský plán pro sociální podnikání v ČR. To, že daná tematika zúčastněné velmi zaujala, ukázal i fakt, že panelová diskuze dalece překročila svůj časový limit. Spokojeni byli jak posluchači, tak přednášející.
 

2. Regionální workshop – “Zaměstnanost”

Regionální workshop s mezinárodní účastí proběhl 23. června 2011 v zasedací místnost Zastupitelstva Zlínského kraje v prostorách 21. budovy Zlínského kraje. Tentokrát se tematika workshopu věnovala aktuální problematice úzce související se změnami probíhajícími na úřadech práce. Zaměstnanost a její systémová řešení u nás i v Evropě bylo téma, které přilákalo pozornost široké zlínské veřejnosti. Přestože již projekt pro zlínskou veřejnost nebyl již zcela neznámý, i zde se objevili noví účastníci, kteří rádi získali informace o obsahové náplni projektu, programovém uspořádání workshopu a seznámili se jak se zástupci projektu, tak i s přednášejícími experty na danou problematiku z České republiky i ze zahraničí. V první části dopoledního bloku přednesla svůj příspěvek představitelka italské nadace Cefass, Michela Saputi.
Přiblížila zde publiku nejenom činnost samotné nadace, ale zejména problematiku zaměstnanosti v Itálii v národním i regionálním měřítku, konkrétně se zaměřením na kraj Lombardie. V přímé návaznosti pak pokračovaly se svými příspěvky zástupkyně Úřadu práce České republiky, Bc. Naděžda Sivíková, která orientovala svou pozornost na Služby zaměstnanosti v České republice, a Ing. Lucie Topolánková, která se věnovala situaci na trhu práce ve Zlínském kraji. Zajímavým aspektem byla možnost srovnání situace v českém prostředí v konfrontaci s předloženými informacemi ze zahraničí. Polední raut, stejně jako občerstvení v průběhu celého dne, byl velmi lákavý a klienti občanského sdružení IZAP – sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže, stejně tak jako minule, ukázali, že svou práci zvládají velmi dobře.
Odpolední blok příspěvků měl již zcela praktické zaměření. V úvodní části ve své prezentaci praktických programů podpory zaměstnanosti v Itálii Michaela Saputi navázala na svou dopolední přednášku, tentokrát však ukázala na praktických příkladech, jak si dovedou v otázce zaměstnanosti poradit naši zahraniční partneři. Také poslední příspěvek 2. workshopu směřoval k praktickým ukázkám. Mgr. Daniela Hlavinková se v rámci své prezentace zaměřila na konkrétní projekty podporující zaměstnanost ve Zlínském kraji. Všechny příspěvky přinesly nejen spoustu informací, ale rovněž i otázek. Následná panelová diskuze tak byla zajímavým shrnutím informací s propojením možností u nás i v zahraničí na základě přímé konfrontace zkušeností přednášejících odborníků.
 

3. Regionální workshop – Fundraising, cesta k finanční nezávislosti?

V pořadí již 3. regionální workshop s mezinárodní účastí se uskutečnil dne 15. září 2011 opět v prostorách 21. budovy Zlínského kraje. Tentokráte členové expertní skupiny záměrně zvolili velmi aktuální téma, a to Fundraising – cesta k finanční nezávislosti?. Zúčastnění získali řadu zajímavých a podnětných informací z oblasti fundraisingu jak na teoretické bázi, tak zejména formou praktických ukázek.
Po úvodním slovu, kde byl představen jednak samotný projekt, jeho cíl a přínos, se účastníci seznámili s programem workshopu i jednotlivými přednášejícími. Před samotným tematickým zaměřením přednesla svůj příspěvek Ing. Juříková. Seznámila účastníky s realizací dotazníkového šetření pro Analýzu NNO ZK. K významným a přínosnými impulsům patřil mimo jiné příspěvek Yvette Bommelje z Nizozemska, která orientovala svou pozornost na specifika filantropie a dobročinnosti, na odpovědnost firem i fundraising obcí v Nizozemsku. Stejně tak přispěl zajímavými poznatky i Christiaan de Forche svým praktickým příkladem grantové politiky v Belgii. Po dopoledním bloku, věnovaném zkušenostem zahraničních expertů, následoval polední raut. Tentokráte, aby mohla být dána příležitost i dalším zlínským neziskovým organizacím, se na jeho přípravě i celodenním pohoštění podíleli klienti občanského sdružení Naděje Otrokovice.
Odpolední program byl věnován odborníkům z České republiky. Ing. Pavel Němeček ve svém příspěvku Fundraising se vším všudy odhalil realitu financování „neziskovek“ se skutečnou potřebou, kterou je perspektivní financování. Svou pozornost pak zaměřil na neopomenutelnou roli fundraisingu v procesech organizace, zdůraznil opomíjené zdroje fundraisingu, tzn. individuální dárce, firemní dárce a samofinancování. Metody a formy fundraisingu pak dokladoval na řadě příkladů z praxe. S posledním příspěvkem Fundraising – tvorba projektů vystoupil Mgr. Jožin Zdražil. Přehledně ukázal na základní požadavky tvorby projektů v přímé konfrontaci teorie a praxi. Následná panelová diskuze pak předčila veškerá očekávání, neboť zájem ze strany účastníků směřoval jak k zahraničním hostům, tak i k domácím expertům.
 

4. Regionální workshop – Spolupráce vysokých škol (nejen) s neziskovým sektorem

Regionální workshop se uskutečnil 16. února 2012 v zasedací místnosti Zastupitelstva Zlínského kraje v prostorách zlínského mrakodrapu.

loga-eu